MUÇEV KİRALAMA İŞİ İLANI

MUÇEV TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  Aşağıda bilgileri verilen taşınmaz, Muçev Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından 15.11.2022 tarihinde “Kapalı Teklif Usulü” ile Kiraya verilecektir.

1- Kiralama işi, 15.11.2022 tarihinde yukarıda belirtilen saatte Muslihittin Mahallesi, Hasat Sokak, No: 3, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Menteşe/MUĞLA adresinde yapılacaktır.

2- Kiralama Genel Şartları ve Kiralama Teknik Şartları ile kiralamaya konu alanın vaziyet planı ile uydu fotoğrafları, Şeyh Mahallesi, İsmet İnönü Cad. No:29/3 Menteşe/MUĞLA  adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- Kiralama işine katılabilmek için 1.000,00 TL (Yalnız Bin Türk Lirası) tutarında Kiralama İşi Doküman bedelinin ödenmesi şarttır.

4- Kiralama işine katılacak istekliler, kiralama işine katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, 15.11.2022 Salı günü saat:15.00’a kadar, Muslihittin Mahallesi, Hasat Sokak, No: 3, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan Kiralama İşi Komisyon Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. TRT idaresinin saat ayarı esas alınır.

5- Kiralama İşine katılabilmek için istenen evraklar:

–          Kiralama İşine Katılacak Gerçek Kişilerin;

a-      Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-      Geçici teminat ve 1.000,00 TL (Yalnız Bin Türk Lirası) tutarındaki kiralama işi doküman bedelinin ödendiğine dair dekont,

c-      Kanuni ikametgâh belgesi (Türkiye’de tebligat için adresi), ayrıca sabit ve mobil telefon numaraları, varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösterir adres beyanı,

d-      Noter onaylı imza beyanı,

e-      Kapalı ve imzalı zarf içinde sunulan, kiraya verilecek alanı görerek ve bilerek kiralamak istediğini ve Kiralama Genel Şartları ile Kiralama Teknik Şartlarını okuduğunu ve anladığını belirtir şekilde düzenlenmiş Teklif Mektubu,

f-       İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, kiralama işinin yapılacağı tarihinde geçerliliği devam eden noter onaylı vekâletname, vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri ve/veya imza beyanı vermesi gerekmektedir.

g-      İsteklinin, Ticaret ve Sanayi Odası Siciline veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter onaylı suretini vermek.

–          Kiralama İşine Katılacak Tüzel kişilerin;

a-    Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin  aslını veya noter onaylı sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti,

b-  Tüzel Kişilik adına kiralama işine katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişilik adına temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde ise Vekâletnamenin aslı veya noter onaylı örneği ile noter onaylı imza beyanı vermesi gerekmektedir.

c-   Kapalı ve imzalı Zarf içinde sunulan, kiraya verilecek alanı görerek ve bilerek kiraladığını ve Kiralama Genel Şartları ile Kiralama Teknik Şartlarını okuduğunu ve anladığını belirtir şekilde düzenlenmiş Teklif Mektubu,

d-     Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin İkametgâh belgesi, Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

e-      Geçici teminat ve 1.000,00 TL (Yalnız Bin Türk Lirası) Kiralama İşi doküman bedelinin ödendiğine dair dekont,

f-      Tüzel kişilik ile yapılacak yazışmalar için Türkiye’de tebligat adresi, ayrıca sabit ve mobil telefon numaraları, varsa faks numarası ile elektronik posta adresini içerir adres beyanı,

g-    Kiralama işi için en az 1.000.000,00 TL kullanılmamış nakit (Serbest Mevduat) veya kullanılmamış nakit kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden alınmış Banka Referans Mektubu ve ilgili Bankanın Genel Müdürlüğünde alınan teyit belgelerin aslını vermek (İhaleye ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan birini, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır).

h-    İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

i-      İş deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek,

a)      İsteklinin Kiralama İşine benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini son 5 (beş) yıl içinde en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek.

b)    Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı ve Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A tipi, B Tipi, C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatında konusu Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya, Büfe, Bakkal ve Market işletmeciliği yapmış olan belge sahipleri,

c)      İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

d)     İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış, açılış veya işletme ruhsatının noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, Kiralama İşinin yapıldığı tarih ile açılış veya işletme ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

e)     İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının noter onaylı suretinin yanında, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, Kiralama İşinin yapıldığı tarih ile işletme ruhsat tarihi ve/veya kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

f)      İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

g)     İsteklinin Ortak Girişim olması durumunda, ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

         – Kiralama İşi doküman bedeli, Muçev Turizm Ticaret A.Ş.’ne ait Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesindeki TR75 0021 1000 0006 1344 0000 01 IBAN No.’lu hesabına yatırılacak, işin adı, Vergi No.       ve ticaret unvanı belirtilecektir.

– Geçici teminatlarını;

 a-   Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler Muçev Turizm Ticaret A.Ş.’ne ait Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesindeki TR75 0021 1000 0006 1344 0000 01 IBAN No.’lu hesaba

      yatıracaktır (işin adı, Vergi No. ve ticaret unvanı ile teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.).

 b-  Geçici Teminatı, Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise geçici teminat mektupları süresiz olacak ve banka teminat mektubu teyit yazısı ile birlikte ibraz edilecektir (Şube içi limitleri gösterilecektir).

 c-  Kiralama işi için sunduğu dosyada eksik evrakı bulunmayan ve işi almaya yeterli bulunan, ekonomik açıdan en avantajı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajı ikinci teklifi veren istekli dışındaki isteklilerin geçici teminatları yazılı talep edilmesi halinde 3 (üç) iş günü içinde iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajı ikinci teklifi veren isteklinin geçici teminatı ise üzerinde kiralama işi kalan isteklinin kesin teminatını teslim etmesi ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip yazılı talep edilmesi halinde 3 (üç) iş günü içinde iade edilir.

     –  Başvuru dosyası yukarıda belirtilen sıraya uygun şekilde hazırlanarak kapalı zarf içinde Kiralama İşi Komisyon Başkanlığı’na verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik                evrakın  tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-  Posta yolu ile verilecek tekliflerde postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Kiralama İşi Komisyon Başkanlığı, gerekçesini belirtmek suretiyle kiralama işini yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun Kiralama İşini yapmama kararı alması durumunda, 15.11.2022 tarihinde ve saat 15:00’da yapılması planlanan kiralama işinin yapılmayacağının kesin kararıdır. Bu durumda isteklilerin geçici teminatları yazılı talep edilmesi halinde 3 (üç) iş günü içinde iade edilir.

  İlan olunur.

Bir yanıt yazın